HOLE KIRKE
FORSIDEN>Begravelse>Kirkegårdens vedtekter

Kirkegårdens vedtekter

2009-10-24

Vedtekter for kirkegårdene i Hole

 

§  1  Forvaltningsansvar

     

 Etter lov av 18. april 1996, om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) § 3, har Hole kirkelige fellesråd ansvaret for at kirkegårder og byggninger på kirkegårder forvaltes med orden og verdighet, i samsvar med gjeldene forskrifter og bestemmelder.

 

Disse vedtektene gjelder for Hole kirkegård og Sollihøgda urnelund i Hole kommune.

 

Det daglige ansvaret for forvaltningen ivaretas av kirkevergen.

 

§  2  Kirkegårdstilhørighet

 

Alle personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen, har rett til fri grav på hvilken som helst av kommunens kirkegårder. Dette gjelder også når avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i et annet sokn eller annen kommune mot slutten av livet.

 

Tilbud om fri kistegrav på annen kirkegård enn den avdøde soknet til, gjelder bare når kirkegården har kapasitet til dette. I motsatte tilfelle begrenses valget til kremasjon og urnenedsettelse.

 

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges på kirkegård i kommunen. Det kan da kreves dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav.

 

§  3  Fredningstid og festetid

 

Festetiden er 20 år

Fredningstiden for urnegrav er 20 år

Fredningstiden for kistegrav er 20 år

 

§  4  Feste av grav

 

Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av. Etter søknad til kirkelig fellesråd kan ytterligere en grav festes når behovet tilsier dette. Disse gravene utgjør da et gravsted.

 

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 20 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten samtykke fra kirkelig fellesråd.

 

Dersom festet ikke er fornyet innen 6 måneder etter at festetiden har utløpt, kan graven slettes og faller da tilbake til kirkegården.

 

Dersom den ansvarlige eller festers samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ved kirkevergen ta avgjørelse om gravlegging.

 

Fester plikter å melde adresseforandring.

 

§  5  Grav og gravminne

 

Etter begravelsen fjerner kirketjener kranser og liknende fra gravstedet etter 8 dager og vil besørge graven planert og tilsådd. Montering av gravminne kan tidligst skje 6 måneder etter gravlegging av kiste. I mellomtiden ordner kirketjeneren med et merke hvor avdødes navn settes på.

 

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet. Kirkelig fellesråd ved kirkevergen skal godkjenne gravminnet og fundament før det settes opp på kirkegården.

 

§  6  Plantefelt og vedlikehold

 

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med terrenget omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnet, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant. Beplantning bør ikke bli høyere enn gravminnet, og ikke høyere enn 1 meter. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt kant av naturstein som flukter med terrenget omkring. Dersom det ikke er ønskelig å opparbeide plantefelt, skal det tilsås med gress på alle sider av gravminnet.

 

§  7  Plantemateriale

 

Planter, kranser og liknende materialer som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav, og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbar.

 

§  8  Stell av grav

 

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett til og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes og stelle, skal tilsås av den ansvarlige gravfester. Kranser, gravlys og liknende som plasseres på grav ved spesielle anledninger, må fjernes før det virker skjemmende på kirkegården. Det er ved kirkegården satt ut søppelbeholdere for henleggelse av slikt avfall.

Kirkelig fellesråd kan besørge årlig beplantning og stell av grav mot forskuddsvis betaling.

 

§  9  Gravstellsavtale

 

Ved forskuddsvis innbetaling av en fastsatt avgift til en gravstellsavtale, kan kirkevergen besørge årlig planting og stell av grav. Gravstellsavtalen forvaltes av kirkevergen. Det innbetalte beløp med tillegg av renter, skal dekke utgiftene til stell av gravstedet for et avtalt tidsrom. Det opprettes en separat avtale for hver enkelt grav eller hvert gravsted.

 

Gravstellsavtale kan ikke opprettes med lenger varighet enn 20 år (frigravperioden).

 

Dersom det i avtaleperioden oppstår økonomiske forhold som gjør at de økonomiske midlene ikke strekker til,  skal det gis melding om dette til den ansvarlige eller gravfesteren. Det er i slike tilfeller anledning til å øke avtalebeløpet slik at det varer ut avtaletiden. I motsatt fall vil avtalen opphøre når midlene er oppbrukt. Skulle det være midler igjen når avtaletiden er ute, blir disse å anvende av kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av kirkegården.

Det er anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon, og trekke det årlig av gravavtale midlene.

 

§  10  Sletting av grav eller gravsted

 

Dersom gravansvarlig/fester  har ønske om det, er det anledning til å avtale med kirkevergen at grav skal tilsås med gress inntil gravminnet, og  slettes ved fredningstidens utløp. En slik avtale kan gjøres når som helst i fredningsperioden.

 

Når festetiden går ut for grav eller gravsted, og gravfesteren ønsker sletting fremfor fortsatt feste, meddeles dette skriftlig til kirkevergen.

 

§  11  Næringsvirksomhet

 

Næringsdrivende som ønsker å drive næringsvirksomhet på kirkegården, skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner, samt planting og stell av graver. Kirkegårdsbetjeningen kan ikke motta godtgjørelse for utførte tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer og tjenester som har med kirkegården å gjøre.

 

 

Godkjent av Hole kirkelige fellesråd i møte av 14. mai 1998, sak 23/98

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone