HOLE KIRKE
FORSIDEN>ÅRSMELDING FRA ÅRSMØTET 26. FEBRUAR 2017

ÅRSMELDING FRA ÅRSMØTET 26. FEBRUAR 2017

2017-02-03
Her kan dere lese årsmeldingen for Hole sokn 2016. Nederst på siden finner dere lenke til årsmeldingen i pdf-fil.

Sakslisten:

Godkjenning av innkalling og sakliste.

 1. Menighetens årsmelding
 2. Menighetens regnskap
 3. Liturgiske endringer

 

Årsmelding Hole kirkelige fellesråd 2016

 

Hole Kirkelige Fellesråd er valgt i henhold til Kirkelovens §5 og 12 og har som hovedoppgave og drifte Hole menighet juridisk, administrativt og økonomisk. Dette gjøres i samarbeid med Hole Kommune som hvert år bevilger penger til drift av kirken.

 

1.MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING:

Leder:                         Anne Kristin Frivold

Nestleder:                   Kyrre Klevberg

Medlemmer:              Nima Welo

                                    Fritjof Rudstaden

                                    Svein Solheim

                                    Mari Persdatter Lehtisyrjä Hafnor                           

            Mari Lien

                                    Per Nøsterud

                                    Kristin Moen Saxegaard (prost)

                                    Morten Hunstad (sokneprest fra 1.8.16)

                                    Hege Irene Fossum (kommunal repr.)

Varamedlemmer:       Hanne Karen Lien

                                    Noralv Holm

                                    Christin Strøm

 

2.ORGANISERING/UNDERUTVALG

Menigheten har hatt følgende komiteer og utvalg I 2016:

 1. Menighetsbladet – Anne Lise Sundøen m/hjelpere
 2. Kirkekaffe –  Per Nøsterud
 3. Gudstjenesteutvalg –  Morten Hansen Hunstad, Anne Kristin Frivold, Grethe Ulversøy, Marit Rudstaden og Esther Sundkvist
 4. Trosopplæringsutvalg –  Torun Eskevik Ruud, Elin T. Holm, Ingrid Skarstein, Esther Sundkvist, Fritjof Rudstaden og Rune Western
 5. Kirkeverttjenesten – kontaktperson Johannes Fabini


 

3.STILLINGSOVERSIKT

Sokneprest:                 Morten Hansen Hunstad i 100 % fra 1.8.16
Fung. Sokneprest:        Oscar Lied i 100 %  til 31.7.16
Kirkeverge:                  Marit Hunstad  i 70 % til 1.3.16
Fung. Kirkeverge:         Steinar Hopland i 70 % fra 1.3.16 til 31.12.16
Kateket:                      Marit Hunstad i 30 % til 31.5.16
Diakon/trosopplærer:    Torun Eskevik Ruud i 60 %, tillegg på 20 % fra 1.9-31.12.16.
Kantor:                        Grethe Ulversøy i 100 % hvorav 15 % i kulturskolen. Permisjon fra 1.12 16
Kirkegårdsarbeider:       Berit Gaardhammer i 60 %. Rune I. Andersen har vikariert i 30 % stillingen 
Kirketjener i Hole og Bønsnes: Elsa Ullern i 35 %.
Kirketjener i Sollihøgda: Nima K. Welo i 12 %
Adm. Sekretær:            Mona Steingrimsen i 70 % til 31.7.16 Julie Ulven i 50 % fra 15.8.16,
                                        60 % fra 1.10.16
Kirkekoordinator Bønsnes kirke: Ole-Jørgen Moe i 10 %

Søndagsskolen drives av Elin Tønderum Holm.

 

4.MØTER OG SAKER

Hole menighetsråd har hatt 10 møter og behandlet 52 saker.
Menighetens årsmøte ble avholdt  torsdag 16. juni 2016,kl 1800 på det nye menighetskontoret. Det ble et relativt godt oppmøte, ikke færre enn det pleier å være.

Fra protokollene nevnes spesielt følgende saker.

 • Ansettelse av administrasjonssekretær, dette måtte gjøres to ganger da Julie Ulven gikk over fra stilling som administrasjonssekretær til stilling som kirkeverge fra 1.1.17.
 • Ansettelse av kirkeverge, fungerende og fast.
 • Ansettelse av kateket i 20 % stilling høsten 2016.
 • Arbeidsforholdene til kirkegårdsarbeiderne
 • Flytting av kirkekontoret
 • Dugnad i Bønsnes kirke, ikke så mange som møtte opp men kirken ble vasket og satt i stand til årets gudstjenester.
 • Bønsnes kirke har blitt kalket, vinduer er reparert.
 • Dugnad på kirkegården, rydding og raking. Det har også vært dugnad for å ta ned de dårligste og eldste trærne. Hole Lions har satt opp gjerde rundt den nye kirkegården.
 • Kirkegårdsutvidelse. Planene har blitt godkjent og vi har fått tildelt midler. Prosjektet er blitt delt inn i fire faser, fase en ble påbegynt i november.
 • Økonomien vår har vært meget dårlig i 2016, vi har et stor underskudd som vi ikke har hatt mulighet til å begynne å nedbetale. Det har gått mye tid til kommunikasjon med kommunens ansatte og politikere for å øke kirkens bevilgninger.
 • Vi har begynt å se på muligheten for å få et menighetshus.

 

Andre aktiviteter i menigheten
11. februar: Samling for ansatte og frivillige på Gjesvold gård.
15. mars: Fasteaksjon ved konfirmantene.
24. april: Hole speidergruppe deltok på familiegudstjeneste på Sollihøgda.

3. mai: Dugnad på Hole kirkegård.
12.-13. mai: Flytting av kirkekontoret. Formell innvielse av nytt kontor 14. juni. 
19. mai: Dugnad Bønsnes kirke.

11. juli: Oppstart guiding i Bønsnes kirke, og 4 uker fremover.
24. august: Pilgrimsvandring med ansatte og innsatte fra Ringerike fengsel.
18. september: Bygdekvinnelaget deltok under høsttakkefest gudstjeneste.

6. november: Speidere og Hole sjømannskirkeforening deltok på gudstjeneste.
19. november: Konfirmantjubileum for 50-, 60- og 70-årskonfirmanter med gudstjeneste i Hole kirke og servering av middag og kaffe på Gjesvold gård.

 

5.KONFIRMANTER

Konfirmantundervisningen er delt inn i ulike aktiviteter. Vi har hatt undervisningsbolker med innlevende bibellesning og liturgisk åpning og avslutning med bruk av kristuskransen og lystenning. I tillegg har vi hatt ministranttjeneste, gudstjenesteframmøte og 3 temagudstjenester (Tomasmesse, kristuskransgudstjeneste og lysmesse). På våren deltok vi på Kirkens nødhjelps fasteaksjon og hadde lekebryllup. På høsten var vi på leir på Gulsrud leirsted (en helg).

 

6.SOSIALE MEDIER

Hole kirkelige fellesråd har egen hjemmeside www.hole.kirken.no. Morten Hansen Hunstad er redaktør for denne siden. På hjemmesiden er informasjon og nyheter fra menigheten tilgjengelig for alle.

Hole menighet er også på Facebook. Hvert år lages det facebook-gruppe for konfirmanter og foreldre. Dette har blitt en viktig arena for meldinger og info ang konfirmanttiden.  På Facebooksiden legges også ut gudstjenester, babysang, familiesang og andre arrangementer.

 

 

7.HOLEPOSTEN

Holeposten er menighetsbladet som frivillige fra menigheten deler ut til alle i Hole.  Opplaget er på 2845. Det ble i 2016 gitt ut tre numre. Temaer det har vært skrevet om er blant annet trosopplæring, kirkegården, kirkemusikk, konfirmanter, kronerulling, andakt og reportasjer om det som skjer og har skjedd.

Tusen takk til Anne Lise Sundøen for innsatsen, etter mange år gir hun seg nå som redaktør for Holeposten. Hun har vært en primus motor og stor ressurs for Holeposten.  

 

8. ØKONOMI

Også for 2016 må rådet melde om en svak økonomisk situasjon som har ført til at innsparing sammendrag (hvor avrundede beløp er benyttet for oversiktens skyld) ser det slik ut:
Netto driftsresultat viste et underskudd på 274 000,-.  Men den reelle statusen når de midler som er øremerket til spesielle formål er trukket ut (bl.a til menighetshus) viser et underskudd på kr 825 000,-. Underskuddet på kr 274 000,- må legges til det allerede fra før oppsamlede underskudd pr 31.12.15 på kr 657 000,-. Akkumulert underskudd pr 31.12.16 er på kr 931 000,-.

Det står kr 542 000,-på bundet fond til menighetshus. Kirken har også et bundet investeringsfond på kr 2 109 000,- som er den ubrukte del av tilskuddet fra Hole kommune til utvidelse av kirkegården.

Vi mottok i statlige midler til trosopplæring kr 383 000,-.
Vi mottok i kommunalt tilskudd kr 2 462 000,-.

Tilbake i 2011 ble følgende vedtatt i Hole kommunestyre og et tilsvarende løfte er gitt av rådmann og ordfører i 2015: «Det er et mål for Hole kommune å øke støtten til kirken slik at den kommer på samme nivå pr. Innbygger som i nabokommunene. Administrasjonen legger fram for vurdering et forslag til opptrappingsplan ved første budsjettjustering.»

Kommunestyret vedtok i desember 2016 en opptrapping av tilskuddet. I tillegg til bevilgning på totalt kr 800 000,- til inndekning av Hole sokn sitt akkumulerte underskudd.
Dette kommer over budsjettet for 2017. Dermed  blir den økonomiske situasjonen i
2017 styrket.

Vi har hatt kronerulling til inntekt for søyler ved inngangspartiet i Hole kirke.
Det kom inn kr 51 890,-. 

 

9.ÅRSSTATISTIKKEN

Til årsmøte ligger årsstatistikken vedlagt sammen med en sammenlikning av nøkkeltall for de siste årene. Hole har hatt en økning i antall vielser, men ellers noe nedgang.

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Døpte

58

59

71

44

67

51

62

47

50

56

39

Konfirmerte

52

54

47

52

50

42

56

40

45

51

47

Vigde

26

23

28

28

20

22

11

19

27

17

36

Gravferder

40

35

34

32

41

35

36

50

37

42

40

Gudstj. Søn/hel

58

58

60

55

55

63

58

54

54

61

53

Gudstj. Deltak

 5 652

 5 433

 5 879

 4 682

 4 482

 4 870

 6 465

 5 214

 4 383

 5 840

 4 932

Gj. snitt deltak

 97

 94

 98

 85

 81

 77

 111

 97

 81

 96

 93

Nattverdsgudstj.

 43

 47

 35

 33

 37

 37

 36

 39

 38

 51

 34

Nattverdsgjester

 2 263

 1 369

 1 502

 951

 1 353

 1 339

 1 315

 1 339

 1 358

 1 560

 1 339

Nattverdsgj i snitt

53

29

43

29

37

36

37

34

36

31

39

 

10.TROSOPPLÆRING

 

Alder

Navn på tiltak

Oppslutning

Omfang i samvær

Omfang i timer

Ansvarlig

0

Dåp

100%

1

2

Prest

0

Dåpssamlinger

92%

1

1

Prest og trosopplærer

0

Babysang

50%

10

10

Trosopplærer

1 - 2

Fadderpakker til 1-års og 2-års dåpsdag

100%

1

2

Trosopplærer

3

CD til 3-åringer

100%

0

0

Trosopplærer

4

Kirkebok til 4-åringer

27%

3

4

Prest og trosopplærer

5

Familiesang

9%

10

10

Trosopplærer

6 - 7

Julekrybbe-oppsetting

6%

1

2

Frivillig og trosoppl

8 - 9

Tårnagent-helg

9%

2

6

Prest og trosopplærer

10 - 11

LysVåken

12%

1

16

Prest og trosopplærer

12 - 13

Gudstjeneste og natursti i Sollihøgda kapell

8%

1

3

Prest og trosopplærer

15

Konfirmantene i møte med Jesus

84%

30

60

Prest og kateket

15

Reunion

4%

1

4

Samarbeid menigheter i Ringerike prosti

Jf. oppslutning: Prosenten regnes ut fra antall inviterte barn. Barn utenom målgruppen regnes ikke med i statistikken og gir derfor ikke riktig bilde av hvor mange som var til stede. De fleste samlingene er åpne for søsken, foreldre, besteforeldre og faddere. Gudstjenestene er som kjent for alle.

Vår lokale plan for trosopplæring ble godkjent 20. desember 2016.

 

11.DIAKONI

Diakoni:

-           Julevandringer i Hole kirke og Sollihøgda kapell med 5-åringene fra alle de 7
             barnehagen i kommunen.
-           Medliturg på gudstjenester.
-           Andakter i Ringerikes blad, tekster og bilder til Holeposten/hjemmesiden.
-           Tverrkirkelig samarbeid i Ringerike prosti (skjærtorsdagsmesse).
-           Andakter og medleder på pilegrimsvandringer i Hole.
-           Hjemmebesøk (eldre)

Takk til alle trofaste frivillige medarbeidere som gjør trosopplæring, konfirmantarbeid og diakoni mulig!

Kjellerberget, 14. februar 2017
Torun Eskevik Ruud    

 

12.KIRKEMUSIKK

Konserter og musikkandakter:
Hole kirke
9. og 10. januar: Konsert med Ringerike Voclis
2. mai: Konsert Kulturskolen
6. novemer: «To passasjerer» Henning Sommerro og Marianne Bye Granheim

11. desember: Lysmesse, sang av Hans-Petter Frivold og Hanne Lien, spilling av Septagon
16. desember: Konsert Kulturskolen
18. desember: Konsert Da Capo

Bønsnes kirke
26. juni: Konsert med Kristin Bjerkerud, Nikita Sirotenko og Grethe Ulversøy
31. juli: Konsert «Ensemble Freithoff»
14. august: Konsert Per Vollestad-baryton, Madelein Ossum-fiolin, Grethe Ulversøy-orgel.

Korsang på gudstjenester:
3. januar: Ringerike mannskor
14. februar: Cantus Olavi
14. mars: Cantus Olavi - trompetist Tormod Åsgård

Langfredag 25. mars: Cantus Olavi -  Ingrid Elise Engeland, fløyte
Påskedag 27.mars: Cantus Olavi -  Christer Michaelsen på trompet
Vårsang søndag 1.mai:  Cantus Olavi - solist Diego Aravena

29. juli: Olsokgudstjeneste i Bønsnes kirke -  Cantus Olavi
25. september: Cantus Olavi
5. november: Canturs Olavi - solist Ellen Guldal Miksch, minnegudstjeneste
13. november: Cantus Olavi

Andre musikkinnslag på gudstjenester:
21. februar: Tomasmesse – cello Nikita Sirotenko
10. april: Kristuskransgudstjeneste-bandet «The Stardust»
22. mai: Konfirmasjon Sollihøgda – fløyste Sofie J. Bakkeli

29. mai: Konfirmasjon Hole – sang Carloline H. Berg, trompet Robert S. Nielsen
5. juni: Konfirmasjon Bønsnes – Sofie J. Bakkeli
11. september: Konfirmasjonspresentasjon – sang Caroline H. Berg

24. desember: Sang Caroline H. Berg og trompet Tor E. Rubach
25. desember: Saxofon Sten Y. Rubach.
 

Andre musikk aktiviteter:
Salmekveld med Cantus Olavi og Da Capo – solist Diego Aravena.

 

13.SØNDAGSSKOLE

Hole menighets søndagsskole - Årsmelding 2016

Hole menighets søndagsskole er tilsluttet SØNDAGSSKOLEN NORGE, og abonnerer på opplegget deres; Sprell Levende. (www.sprell-levende.no), og på søndagsskolebladet BARNAS. Barna får med seg ett blad hjem hver gang.

I 2016 hadde vi søndagsskole 15 ganger. Det var 81 barn innom, derav mange barn i dåpsfølge.  Det var 12 medlemmer som betalte kontingent, som vi mottar ekstra frifondmidler for. Antall barn hver gang varierte oftest mellom 5 og 12 barn, på det meste var det 21 barn.

 Det ble holdt SLUSH-kurs i Ullerål kirke i 3 kvelder i februar – mars, med 13 unge deltakere fra forskjellige menigheter i Ringerike og Hole. SLUSH står for Sprell-Levende Unge Søndagsskole-Hjelpere, og er for barn i 5-8 klasse. Kurset ble holdt av SØNDAGSSKOLEN Buskerud krets ved søndagsskolekonsulent Ragnhild Knotten.

Fra oss deltok Arn, Tabitha og Olivia. De fikk utdelt kursbevis av Gulliver, en stor gullfisk som er søndagsskolens maskot, under gudstjenesten den 12.juni. De har vært til stor hjelp på søndagsskolen i år, og har hatt mange oppgaver. De hjelper de minste, ordner mat til bitetiden, har bibelfortellinger, dukketeater, drama forming og mye mer. Tusen takk til dem.

Vi er stolte over at vi har et godt og nært samarbeid med trosopplæringen her i Hole, det er dessverre ikke alle menigheter som har det.

Søndagsskolen var med og arrangerte Tårnagenthelg sammen med Trosopplæringen i Hole kirke 21.-22. mars. Aktive Tårnagenter i 8-9-årsalderen som undersøkte kirketårnet, kirkerommet, løste oppdrag, spiste pizza, øvde på tekster, bønner, sanger og oppgaver til gudstjenesten på lørdagen. På søndagen deltok de på Gudstjenesten med og det ble ei flott helg. Avsluttet med Tårnagent-iskake

Vi også hadde et felles arrangement med skolestartgudstjeneste 4. september. Vi startet med en litt utvidet søndagsskole nede fra 10-11, og deretter deltok barna på i gudstjenesten. Det kom få av de inviterte førsteklassingene, men de som hadde anledning fikk bok og en liten kristuskrans.
 

Barna pleier å ha med seg litt penger som vi samler inn og sender inn til et misjonsprosjekt i Bangladesh, som ledes av Acta (Normisjon).

 
Målet vårt på Søndagsskolen er at barna skal bli kjent med Guds ord og Jesus, og ha det gøy sammen i et kristent fellesskap. Søndagsskolens visjon er JESUS TIL BARNA og vi ønsker å ha mange flere barn og ledere på søndagsskolen vår her i Hole.

 

Helgelandsmoen, 13.februar 2017

Elin Tønderum Holm 

Leder i søndagsskolen           

           

TAKK

 

Menighetsrådet vil takke alle frivilige medarbeidere i Hole menighet og de som er ansatt i administrasjonen for god innsats i året som er gått.

 

For Hole kirkelige fellesråd

Anne Kristin Frivold

Rådsleder

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone